RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przechlewie jest: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,ul. Człuchowska 60, 77- 320 Przechlewo.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Lucyna Ciszewska - za pomocą adresu: iodo@przechlewo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r., ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, udostępnienie obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR, wystawiania faktur, realizacji umów cywilnoprawnych, organizacja zawodów sportowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 6. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 7. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
 8. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 9. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 10. e) prawo do przenoszenia danych
 11. f) prawo wniesienia sprzeciwu
 12. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS